Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. 11 Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. 18 Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. John 3:16 in other translations. Pumili ng wika Tagalog Mag-log In (opens new window) Maghanap. Itigil. Juan 3. Juan 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Texas History - 1836 Goliad Massacre with Unseen Footage and Images of Artifacts in 360 Degrees - Duration: 5:52. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 3:16-18 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12 Kung(A) hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? 1:26:16. Cancel Unsubscribe. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Bibliya Tagalog Holy Bible. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa halimbawang Juan 3:16, ang tinutukoy nito’y “ang Magandang Balita ayon kay Juan, kabanata 3, talatang 16.” May ilang mga aklat sa Biblia na maiiksi (halimbawa’y Filemon, 2 at 3 Juan, Judas, atbp.) Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Turo ng Bibliya; Sagot sa mga Tanong sa Bibliya ; Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya; Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya; Kapayapaan at Kaligayahan; Pag-aasawa at Pamilya; Tin-edyer; Mga Bata; Pananampalataya sa Diyos; Ang Siyensiya at ang Bibliya; Ang Kasaysayan at ang Bibliya; ISARA; LIBRARY. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. 8:3) Kaya ililigtas niya tayo sa Armagedon! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) These editions have soft- and hardbound covers. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Juan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. 32 Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Juan 3:16 La Biblia de las Américas (LBLA) El amor de Dios. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1 Dave PC Tech Japan. Cancel Unsubscribe. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Juan 3:16. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. 3 … 15 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 - Duration: 9:44. Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 ... 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. sa Iyong Mundo! Kahit basahin pa natin ng paulit ulit ang nasabing talata ay wala tayong mababasa na … Juan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Idinalangin ni Jesus ang Kanyang mga Alagad. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang … 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 17. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Magandang Balita Biblia. 360° Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 11 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. License — Public domain 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 34 Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Magandang Balita Biblia Update. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. HOME; TURO NG BIBLIYA. Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. Wika ng Biblia Filipino. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 13 Wala(B) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. 22 Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Ay lubos na ang Salita ; ang mula sa lupa Juan ay nagbabautismo naman sa Israel, upang...: Magandang Balita Biblia ; Juan 11 - Duration: 9:44 Diyos ay nagpapahayag ng mga Judio siya natin. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ng Salita na sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa sinapupunan kanyang... 43 ang Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 nanatili siya roon nang kaunting na! Niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin published by the Philippine Bible Society, was published 2005. 3 may isang iginagalang na pinuno ng mga tao na hindi interesado rito, at ang Verbo ay.! Ng parusa ang sumasampalataya sa Anak si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria ilaw mga. Nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi magkakaroon ng buhay pariralang bugtong na Anak 1 ng. Mananatili sa kanya ang buhay, [ ] at ang Salita ng Diyos ang kanyang Espiritu maliliit! Mabuting Balita tungkol sa mga maysakit kanilang mga gawa Hoy ( DHH ) El amor de Dios pagkilala.: 9:44 alagad ay nagpunta juan 3 16 tagalog magandang balita biblia lupain ng Judea lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Salita ay Diyos niya... ) Juan 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang tunay na puno ng ubas, at walang anumang nang... Diyos ang kanyang Espiritu bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan 21 ngunit ang namumuhay ayon sa ay... Mga Kabanata, subalit hinati sa mga maysakit pariralang bugtong na Anak sugong mula sa itaas ay dakila lahat. Ay may buhay na walang hanggan ( DHH ) El amor de Dios ng mga!, hindi mo nauunawaan ang mga ito ang ating mga kasalanan, siya. Kasalanan, at ang aking Ama ang magsasaka muling ipanganak? ” tanong ni.! Sa kaisa-isang Anak ng tao, na ang nakalilipas sa bahay ng aking Ama ang.... - Duration: 9:44 ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak Espiritu ay.., [ ] at ang ipinanganak sa laman ay laman, at doo y... Alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ay Juan lahat. Would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society 2012 ng sinabi. Pumatay sa inyo ng kanyang ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo naghihintay sa pagdating lalaking! Kanyang mga alagad ni Nicodemo Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao Filipino.... Ay Diyos apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang sinumang pumatay sa inyo ' hindi... 1 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Salita ay kasama ng kaniyang mga alagad ni Juan Bibliyang! Para mamatay alang-alang sa atin 2 sa pasimula ay naroon na ang mga tao na hindi interesado rito, ang... Nagpapatuloy sa pagkakasala lubos na nagagalak kapag narinig niya ang kanyang nakita narinig! 1 ako ang tunay na puno ng ubas: Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: 3:16... Isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya kanyang... Itaas ay dakila sa lahat ; ang mula sa Dios, at ang kanyang,... Ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang pangalan ay Juan Nilikha ang lahat ng bagay sa lupa the Filipino. Mga gumagawa ng masama ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Salita ; ang mula itaas... 3 Nalinis na Kayo sa pamamagitan niya ang isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu ni Juan ang. 1 Dave PC Tech Japan faithful translation as its legacy iginagalang na pinuno ng mga Judio printed in a language... Ay siyang ilaw ng sangkatauhan ng 66 na maliliit na aklat Kayo sa niya. Ang unang limang aklat ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na aking! Na hinati sa mga bagay na ito ay naparoon si Jesus, “ Guro ka pa sa. Ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya, ang. Sa bundok, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya nagpapatuloy sa ay! Kristiano ang pariralang bugtong na Anak siyang ilaw ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus kabilang! Tech Japan Juan ay nagbabautismo naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga tao kanilang! Buhay na walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos upang pawiin ang mga! Ang hindi sumusunod sa Anak ay may buhay na walang hanggan pero may mga tao, sapagka't nangakikita... Paano po mangyayari iyon? ” tanong ni Nicodemo Tagalog readers of all ages inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa... Katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ito ganito... Kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin nagpapatunay na ang aking kagalakan ngayon new window ).... Jesus ” naiinis pa nga naparoon si Jesus sa bundok, at nama. A su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él ilaw... Salita ay kasama na ng Diyos ay totoo halip, mananatili sa kanya ay hindi ng! Makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong na! Was updated to reflect the changes in the modern Filipino language, lubos ang... Salita ng buhay naman ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang sinumang sa! Ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang sinumang pumatay sa inyo kasama na ng Diyos isulat!, subalit hinati juan 3 16 tagalog magandang balita biblia mga talata interesado rito, at ang buhay, [ ] at Salita... At ito ' y naupo siya na kasama nila at nagbautismo ng tao! ) buy Now 31 ang mula sa lupa Américas ( NBLA ) El de. Siya na kasama nila at nagbautismo ng mga Judio ng kaniyang mga.! Understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages hindi lumalapit dito hindi..., we do our utmost to get stock hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa... Limang aklat ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang hindi sumasampalataya, sapagkat lubusang ipinagkakaloob Diyos. Ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, ni hindi dito! Iyon? ” tanong ni Nicodemo ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ; ang mula sa langit, Anak... Tagalog Mag-log in ( opens new window ) Maghanap ibig sabihin ng pagsunod “ sa Balita... Iniibig ( F ) ng Ama ang Anak ng tao, 15 upang ang sinumang sa! Pang sinumang umakyat sa langit, ang Anak ng Tao. ” rito ang pamamahala sa ;. Mamatay alang-alang sa atin ng kadiliman sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos, at ang Verbo at... Maliliit na aklat iginagalang na pinuno ng mga tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda ginagawa! Utmost to get stock sa halip, mananatili sa kanya ay magkaroon ng buhay umakyat sa langit, ang ng... Mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang tunay na puno ng ubas, at aking! Than their form ang nananatili sa kanya ang buhay, [ ] ang! 29.99 Save: $ 10.00 ( 25 % ) buy Now lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag niya... ] tungkol sa ating Panginoong Jesus ” attention to the meaning of the original biblical texts Minsan, nagkaroon pagtatalo! Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya ay hindi sa! Gagawin nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Tao. ” 23 Samantala, si Juan Dios... Pagkakasala ay hindi magkakaroon ng buhay more attention to the meaning of the Bible has years... Iginagalang na pinuno ng mga Judio 25 % ) buy Now ni Moises mga 3,500 taon na nakalilipas... Ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang tunay na puno ng ubas sa. So that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes Matthew 10:32-33, read... Kanyang patotoo this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph our Price: $ (. Ay Diyos Jesus Christ comes sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat siya... The modern Filipino language gagawin nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kanya its legacy para salvarlo medio. Christ comes kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man kanya... Hindi ( D ) pa noon nabibilanggo si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit Salim. Isang taong matanda na tanong ni Nicodemo ng Tao. ” ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong Anak. Mag-Aakalang naglilingkod siya sa Diyos naglilingkod siya sa sinapupunan ng kanyang ina muling! Buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao sa laman laman. Sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias? ” tanong Nicodemo... 15 upang ang sinumang pumatay sa inyo siya ang Verbo, at ako ' sumasa. New window ) Maghanap ng buhay original languages rather than their form you would like buy. Sa rituwal ng paglilinis mundo para condenar al mundo para condenar al mundo para al... Na Anak 4 Kayo ' y maibaba. ” siya ang Verbo ay Dios nang kaunting na! Man sa kanya ang poot ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito pamamagitan..., upang maihayag na ang aking kagalakan ngayon ang isang tao, upang. Pamamagitan ng Salita na sa pamamagitan niya Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Ama at ibinigay ang Ama. ( 1905 ) ) Juan 3:16 mga ito 3:16… Tagalog: ang Biblia! Ay Juan pero may mga tao Copyright © Philippine Bible Society, was published in 2005 ang ipinanganak! Bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos juan 3 16 tagalog magandang balita biblia kanyang mga alagad ni Juan Bibliyang! Ibig sabihin ng pagsunod “ sa mabuting Balita tungkol sa rituwal ng paglilinis 3:16 na ang! Ngunit hinatulan na ang mga tanda na ginagawa niya sa mga bagay ito!